A.Vosylienės mokymo konsultacinės firmos Sertifikavimo skyriuje atestuojami šių veiklų  energetikos darbuotojai
ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS

Veiklos sritis Energetikos darbuotojų kategorija Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės
Elektros įrenginių eksploatavimas Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai3, filialų vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1eksploatavimo organizavimą įmonėje Organizuoti elektros įrenginių1, 6 eksploatavimą
Energetikos įmonių struktūrinių padalinių5 vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimą Vadovauti elektros įrenginių1, 6 eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams
Energetikos įmonių padalinių vadovai3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimą Vadovauti energetikos įmonės padalinio elektros įrenginių1, 6 eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams
Elektros įrenginius1 asmeniškai apžiūrintis elektrotechnikos darbuotojas3 Asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius1, 6
Elektros įrenginių1 operatyvinis darbuotojas3, operatyvinis-remonto darbuotojas3 Atlikti operatyvinio darbuotojo3, operatyvinio-remonto darbuotojo3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6
Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1 Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6
Elektrotechnikos darbuotojai3, vykdantys elektros tinklo1 ir jo elektros įrenginių technologinį valdymą Atlikti elektros tinklo1 ir jo elektros įrenginių technologinį valdymą
Elektros energijos vartojimas Asmuo3, atsakingas už vartotojo elektros ūkį Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1eksploatavimą
Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1 Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1
Elektros objektų ir įrenginių statyba (montavimas) Elektros objektų ir įrenginių1, 6 statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių1, 6 statybos (montavimo) organizavimą Organizuoti elektros įrenginių1, 6 statybą (montavimą)
Elektros įrenginius1, 6 montuojantys specialistai, darbininkai Montuoti, bandyti, derinti, paleisti elektros įrenginius1, 6

1. 1 Nurodyti elektros įrenginių įtampą: iki 1000 V, iki 10 kV, iki 35 kV, iki 110 kV, iki 330 kV, iki 400 kV.
2. 2 Atestavimo tvarką pasirenka energetikos įmonė.
3. 3 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 (Žin., 2010, Nr. 39-1878), nustatyta tvarka atestuojamiems elektrotechnikos darbuotojams gali būti suteiktos šios apsaugos nuo elektros kategorijos: PK, VK, AK.
4. 4 Galima nurodyti ir atskiras eksploatavimo darbų rūšis, pvz., „technologinis valdymas“.
5. 5 Struktūriniai padaliniai yra atskiroje nuo įmonės teritorijoje ir savo sudėtyje turi pavaldžių padalinių.
6. 6 Galima nurodyti ir atskiras atestavimo sritis, pvz., „elektros įrenginių1 relinės apsaugos eksploatavimas“.

7. Sąvoka „Energetikos įmonė“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Energetikos įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje.

 

MC LOGO NEW baltas

APIE MOKYMO CENTRĄ

Profesinis ir darbų saugos mokymas visoje Lietuvoje. Apmokymai, mokymai, kvalifikacijos kėlimas ir atestavimas palankiausiomis sąlygomis. Jau 20 metų su Jumis.

© 2020 A. Vosylienės mokymo konsultacinė firma. Visos teisės saugomos. Sukūrė Idėjų Kontūrai