ŠILUMOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS

Nr. Veiklos sritis Energetikos darbuotojų kategorija Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės
1 Šilumos įrenginių eksploatavimas Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių1eksploatavimo organizavimą įmonėje Organizuoti šilumos įrenginių1 eksploatavimą
Energetikos įmonių struktūrinių padalinių3vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimą Vadovauti šilumos įrenginių1 eksploatavimo4(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams
Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimą Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių1 eksploatavimo4(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams
Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.) Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1
Šilumos įrenginių1 apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas5eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas6 Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių1apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas5
2 Šilumos vartojimas Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą
Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių3 padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams
Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas
3 Šilumos objektų ir įrenginių statyba (montavimas) Šilumos objektų ir įrenginių1 statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių statybos (montavimo) organizavimą įmonėje Organizuoti šilumos įrenginių1 statybą (montavimą)
Šilumos įrenginius1 montuojantys specialistai, darbininkai Montuoti, bandyti, derinti, paleisti šilumos įrenginius1
4 Šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW galios šildymo katilais (toliau – šildymo sistemos) energinio efektyvumo tikrinimas Įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo veiklos organizavimą Organizuoti pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo veiklą
Įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo darbus Vadovauti pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo darbams
Pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo darbus atliekantys specialistai Atlikti pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimą
5 Oro kondicionavimo sistemų, kurių galia didesnė kaip 12 kW (toliau – oro kondicionavimo sistemos) energinio efektyvumo tikrinimas Įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo veiklos organizavimą Organizuoti pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo veiklą
Įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo darbus Vadovauti pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo darbams
Pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo darbus atliekantys specialistai Atlikti pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrinimą

Pastabos:
1. 1 Nurodyti konkretų šilumos įrenginių tipą ir parametrus, pvz.: šilumos įrenginiai iki 25,5 MPa ir iki 450 MW galios, šilumos tinklai iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN.
2. 2 Atestavimo tvarką pasirenka energetikos įmonė.
3. 3 Struktūriniai padaliniai yra ne įmonės teritorijoje ir savo sudėtyje turi pavaldžių padalinių.
4. 4 Galima nurodyti ir atskiras eksploatavimo darbų rūšis, pvz., „technologinis valdymas“.
5. 5 Galima nurodyti ir atskiras atestavimo sritis, pvz., „šilumos įrenginių apsaugos sistemų eksploatavimas“.
6. 6 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 (Žin., 2010, Nr. 39-1878), nustatyta tvarka atestuojamiems elektrotechnikos darbuotojams gali būti suteiktos šios apsaugos nuo elektros kategorijos: PK, VK, AK.

7. Sąvoka „Energetikos įmonė“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Energetikos įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje.

MC LOGO NEW baltas

APIE MOKYMO CENTRĄ

Profesinis ir darbų saugos mokymas visoje Lietuvoje. Apmokymai, mokymai, kvalifikacijos kėlimas ir atestavimas palankiausiomis sąlygomis. Jau 20 metų su Jumis.

© 2020 A. Vosylienės mokymo konsultacinė firma. Visos teisės saugomos. Sukūrė Idėjų Kontūrai