aneles-mokymo-centras-1

Atestavimai elektros sektoriuje

A.Vosylienės mokymo konsultacinės firmos Sertifikavimo skyriuje atestuojami šių veiklų  energetikos darbuotojai
ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS

Veiklos sritis Energetikos darbuotojų kategorija Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės
Elektros įrenginių eksploatavimas Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai3, filialų vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1eksploatavimo organizavimą įmonėje Organizuoti elektros įrenginių1, 6 eksploatavimą
Energetikos įmonių struktūrinių padalinių5 vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimą Vadovauti elektros įrenginių1, 6 eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams
Energetikos įmonių padalinių vadovai3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimą Vadovauti energetikos įmonės padalinio elektros įrenginių1, 6 eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams
Elektros įrenginius1 asmeniškai apžiūrintis elektrotechnikos darbuotojas3 Asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius1, 6
Elektros įrenginių1 operatyvinis darbuotojas3, operatyvinis-remonto darbuotojas3 Atlikti operatyvinio darbuotojo3, operatyvinio-remonto darbuotojo3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6
Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1 Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6
Elektrotechnikos darbuotojai3, vykdantys elektros tinklo1 ir jo elektros įrenginių technologinį valdymą Atlikti elektros tinklo1 ir jo elektros įrenginių technologinį valdymą
Elektros energijos vartojimas Asmuo3, atsakingas už vartotojo elektros ūkį Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1eksploatavimą
Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1 Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1
Elektros objektų ir įrenginių statyba (montavimas) Elektros objektų ir įrenginių1, 6 statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių1, 6 statybos (montavimo) organizavimą Organizuoti elektros įrenginių1, 6 statybą (montavimą)
Elektros įrenginius1, 6 montuojantys specialistai, darbininkai Montuoti, bandyti, derinti, paleisti elektros įrenginius1, 6

1. 1 Nurodyti elektros įrenginių įtampą: iki 1000 V, iki 10 kV, iki 35 kV, iki 110 kV, iki 330 kV, iki 400 kV.
2. 2 Atestavimo tvarką pasirenka energetikos įmonė.
3. 3 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 (Žin., 2010, Nr. 39-1878), nustatyta tvarka atestuojamiems elektrotechnikos darbuotojams gali būti suteiktos šios apsaugos nuo elektros kategorijos: PK, VK, AK.
4. 4 Galima nurodyti ir atskiras eksploatavimo darbų rūšis, pvz., „technologinis valdymas“.
5. 5 Struktūriniai padaliniai yra atskiroje nuo įmonės teritorijoje ir savo sudėtyje turi pavaldžių padalinių.
6. 6 Galima nurodyti ir atskiras atestavimo sritis, pvz., „elektros įrenginių1 relinės apsaugos eksploatavimas“.

7. Sąvoka „Energetikos įmonė“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Energetikos įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje.

 

aneles-mokymo-centras-2

Gamtinių ir suskystintų dujų sektoriuje

GAMTINIŲ IR SUSKYSTINTŲJŲ DUJŲ ENERGETIKOS SEKTORIUJE

Nr. Veiklos sritis Energetikos darbuotojų kategorija Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės
1. Biodujų gamyba Biodujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už biodujų gamybos įrenginių eksploatavimo organizavimą Organizuoti biodujų gamybos įrenginių eksploatavimą
Biodujų įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už biodujų gamybos įrenginių eksploatavimą Vadovauti biodujų gamybos įrenginių eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams
Biodujų gamybos įrenginius eksploatuojantys specialistai Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) biodujų gamybos įrenginius ir (ar) vadovauti biodujų įrenginių eksploatavimo darbams
Biodujų gamybos įrenginius eksploatuojantys darbininkai Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) biodujų gamybos įrenginius
2. Gamtinių dujų skystinimas Gamtinių dujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už SGD terminalo infrastruktūros eksploatavimo organizavimą Organizuoti SGD terminalo infrastruktūros eksploatavimą
SGD įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už SGD terminalo infrastruktūros įrenginių4 eksploatavimą Vadovauti SGD terminalo infrastruktūros įrenginių4 eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams
SGD terminalo infrastruktūros įrenginius4 eksploatuojantys specialistai Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) SGD terminalo infrastruktūros įrenginius4 ir (ar) vadovauti SGD terminalo infrastruktūros įrenginių4 eksploatavimo darbams
SGD terminalo infrastruktūros įrenginius4 eksploatuojantys darbininkai Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) SGD terminalo infrastruktūros įrenginius4
3. Gamtinių dujų laikymas Gamtinių dujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už gamtinių dujų saugyklos įrenginių eksploatavimo organizavimą Organizuoti gamtinių dujų saugyklos įrenginių eksploatavimą
Gamtinių dujų įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už gamtinių dujų saugyklos įrenginių eksploatavimą Vadovauti gamtinių dujų saugyklos įrenginių eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams
Gamtinių dujų saugyklos įrenginius eksploatuojantys specialistai Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų saugyklos įrenginius ir (ar) vadovauti gamtinių dujų saugyklos įrenginių eksploatavimo darbams
Gamtinių dujų saugyklos įrenginius eksploatuojantys darbininkai Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų saugyklos įrenginius
4. Gamtinių dujų perdavimas Gamtinių dujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys ir filialų vadovai, atsakingi už gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo organizavimą Organizuoti gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimą
Įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už gamtinių dujų perdavimo sistemos4 (didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio vamzdynų, dujų skirstymo stočių, dujų apskaitos stočių, dujų kompresorių stočių, apsaugos nuo korozijos įrenginių, apskaitos sistemų, matavimo priemonių ir automatikos sistemų) eksploatavimą Vadovauti gamtinių dujų perdavimo sistemos4 (didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio vamzdynų, dujų skirstymo stočių, dujų apskaitos stočių, dujų kompresorių stočių, apsaugos nuo korozijos įrenginių, apskaitos sistemų, matavimo priemonių ir automatikos sistemų) eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams
Specialistai, vykdantys gamtinių dujų perdavimo sistemos (didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynų, dujų skirstymo stočių, dujų apskaitos stočių, dujų kompresorių stočių, apsaugos nuo korozijos įrenginių, apskaitos sistemų, matavimo priemonių ir automatikos sistemų) įrenginių technologinį valdymą Atlikti gamtinių dujų perdavimo sistemos (didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio vamzdynų, dujų skirstymo stočių, dujų apskaitos stočių, dujų kompresorių stočių, apsaugos nuo korozijos įrenginių, apskaitos sistemų, matavimo priemonių ir automatikos sistemų) ir jos įrenginių technologinį valdymą
Gamtinių dujų perdavimo sistemos didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius eksploatuojantys specialistai Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius ir (ar) vadovauti gamtinių dujų perdavimo sistemos didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynų ir jų įrenginių eksploatavimo darbams
Gamtinių dujų perdavimo sistemos didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius eksploatuojantys darbininkai Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius
Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų skirstymo ir apskaitos stotis bei jų įrenginius eksploatuojantys specialistai Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų skirstymo ir apskaitos stotis bei jų įrenginius ir (ar) vadovauti gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų skirstymo ir apskaitos stočių bei jų įrenginių eksploatavimo darbams
Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų skirstymo ir apskaitos stotis ir jų įrenginius eksploatuojantys darbininkai Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų skirstymo ir apskaitos stotis bei jų įrenginius
Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų kompresorių stotis ir jų įrenginius eksploatuojantys specialistai Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų kompresorių stotis ir jų įrenginius ir (ar) vadovauti gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų kompresorių stočių bei jų įrenginių eksploatavimo darbams
Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų kompresorių stotis ir jų įrenginius eksploatuojantys darbininkai Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų kompresorių stotis ir jų įrenginius
Gamtinių dujų perdavimo sistemos ir jos įrenginių apsaugos nuo korozijos įrenginius eksploatuojantys specialistai Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos ir jos įrenginių apsaugos nuo korozijos įrenginius ir (ar) vadovauti gamtinių dujų perdavimo sistemos ir jos įrenginių apsaugos nuo korozijos įrenginių eksploatavimo darbams
Gamtinių dujų perdavimo sistemos ir jos įrenginių apsaugos nuo korozijos įrenginius eksploatuojantys darbininkai Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos ir jos įrenginių apsaugos nuo korozijos įrenginius
Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų apskaitos sistemas, matavimo priemones ir automatikos sistemas eksploatuojantys specialistai Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, tikrinti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų apskaitos sistemas, matavimo priemones ir automatikos sistemas ir (ar) vadovauti gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų apskaitos sistemų, matavimo priemonių ir automatikos sistemų eksploatavimo darbams
Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų apskaitos sistemas, matavimo priemones ir automatikos sistemas eksploatuojantys darbininkai Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, tikrinti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų apskaitos sistemas, matavimo priemones ir automatikos sistemas
5. Gamtinių dujų skirstymas Gamtinių dujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys ir filialų vadovai, atsakingi už skirstymo sistemos eksploatavimo organizavimą Organizuoti gamtinių dujų skirstymo sistemos įrenginių eksploatavimą
Įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už gamtinių dujų skirstymo sistemos4, 5 (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujų sistemų, dujotiekių vamzdynų, dujų slėgio reguliavimo įrenginių, dujų apskaitos sistemų, apsaugos nuo korozijos įrenginių, matavimo priemonių) eksploatavimą Vadovauti ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio gamtinių dujų skirstymo sistemų4, 5, dujotiekių vamzdynų, dujų slėgio reguliavimo įrenginių, dujų apskaitos sistemų, apsaugos nuo korozijos įrenginių, matavimo priemonių eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams
Skirstymo sistemas4, 5 (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujų sistemas, dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, dujų apskaitos sistemas, apsaugos nuo korozijos įrenginius, matavimo priemones) eksploatuojantys specialistai Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio gamtinių dujų skirstymo sistemas4, 5, vartotojų gamtinių dujų sistemas, dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, dujų apskaitos sistemas, apsaugos nuo korozijos įrenginius, matavimo priemones ir (ar) vadovauti ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujų sistemų4, 5, dujotiekių vamzdynų, dujų slėgio reguliavimo įrenginių, apsaugos nuo korozijos įrenginių, dujų kiekio ir kitų matavimo priemonių eksploatavimo darbams
Skirstymo sistemas4, 5 (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujų sistemas, dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, dujų apskaitos sistemas, apsaugos nuo korozijos įrenginius, matavimo priemones) eksploatuojantys darbininkai Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio gamtinių dujų skirstymo sistemas4, 5, vartotojų gamtinių dujų sistemas, dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, dujų apskaitos sistemas, apsaugos nuo korozijos įrenginius, matavimo priemones)
6. Suskystintų naftos dujų laikymas, pilstymas, skirstymas ir tiekimas Suskystintų naftos dujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys ir filialų vadovai, atsakingi už suskystintų naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginių eksploatavimo organizavimą Organizuoti suskystintų naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginių eksploatavimą
Suskystintų naftos dujų įmonės filialų vadovai, struktūrinių padalinių vadovai, atsakingi už suskystintų naftos terminalų, saugyklų, pilstymo stočių ir pilstymo postų įrenginių eksploatavimą Vadovauti suskystintų naftos dujų sistemų4 (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginių eksploatavimui
Suskystintų naftos dujų sistemų4, 5 (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginius eksploatuojantys specialistai Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) suskystintų naftos dujų sistemų4, 5 (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginius ir (ar) vadovauti suskystintų naftos dujų sistemų4, 5 (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginių eksploatavimo darbams
Suskystintų naftos dujų sistemų4, 5 (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginius eksploatuojantys darbininkai Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) suskystintų naftos dujų sistemų4, 5 (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginius
7. Degiųjų dujų vartojimas 1.Asmuo, atsakingas už vartotojo degiųjų dujų sistemos eksploatavimą Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo degiųjų dujų sistemą (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius, dujinius prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, degimo oro ir degimo produktų šalinimo sistemas) ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo degiųjų dujų sistemos eksploatavimą
2. Vartotojo degiųjų dujų sistemas eksploatuojančios įmonės2 vadovas ar jos įgaliotas asmuo, atsakingas už vartotojo degiųjų dujų sistemų eksploatavimą Vadovauti vartotojų degiųjų dujų sistemų eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams
3. Vartotojų degiųjų dujų sistemas4, 5 (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, apsaugos nuo korozijos įrenginius) eksploatuojantys specialistai Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojų degiųjų dujų sistemą4, 5 (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius, dujinius prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, degimo oro ir degimo produktų šalinimo sistemas) ir (ar) vadovauti vartotojų degiųjų dujų

sistemos4, 5 (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynų ir jų įrenginių, dujinių prietaisų, dujinių technologinių įrenginių, degimo oro ir degimo produktų šalinimo sistemų) eksploatavimo darbams

4. Vartotojų degiųjų dujų sistemas4, 5 (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, apsaugos nuo korozijos įrenginius) eksploatuojantys darbininkai Eksploatuoti3 (techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojų degiųjų dujų sistemą4, 5 (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius, dujinius prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, degimo oro ir degimo produktų šalinimo sistemas)
5. Suskystintų naftos dujų ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinių vadovai ir jų įgalioti asmenys, atsakingi už degalinės įrenginių eksploatavimo organizavimą Organizuoti suskystintų naftos dujų degalinės ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinės įrenginių eksploatavimą
6. Įmonės, eksploatuojančios suskystintų naftos dujų ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalines, filialų vadovai, struktūrinių padalinių vadovai, atsakingi už suskystintų naftos dujų ar suslėgtų gamtinių dujų degalinių įrenginių eksploatavimą Vadovauti suskystintų naftos dujų ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinių įrenginių eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams
7. Suskystintų naftos dujų ar ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) suskystintų naftos ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinių įrenginius ir (ar) vadovauti suskystintų naftos ar (ir) suslėgtų gamtinių dujų degalinių įrenginių eksploatavimo darbams
8. Suskystintų naftos dujų ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) suskystintų naftos ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinių įrenginius
8. Gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų objektų ir įrenginių 5 statyba (įrengimas) Gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų objektų ir įrenginių 5 statybos (įrengimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už dujų įrenginių statybos (įrengimo) organizavimą įmonėje Organizuoti gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginių5 statybą (įrengimą)
Gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius5 įrengiantys specialistai Įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius5 ir (ar) vadovauti gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginių5 įrengimo, bandymo, derinimo, paleidimo darbams
Gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius5 įrengiantys darbininkai Įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius5

 

 

Pastabos:
1.  8 8Ūkio subjektas, Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 (Žin., Nr. 2010, Nr. 120-6154), nustatyta tvarka įsigijęs atestatą atlikti gamtinių dujų ar suskystintųjų naftos dujų įrenginių eksploatavimo darbus.
2. 9 Galima nurodyti ir atskiras eksploatavimo darbų rūšis, pvz., „technologinis valdymas“.
3. 10 Galima nurodyti ir atskiras atestavimo sritis, pvz., „perdavimo sistemos dujų skirstymo stočių eksploatavimas“.

aneles-mokymo-centras-3

Naftos sektoriuje

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIUJE

Nr. Veiklos sritis Energetikos darbuotojų kategorija Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės
1 Naftos perdirbimas Naftos perdirbimo įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimo organizavimą Organizuoti naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimą
Naftos perdirbimo įmonės padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos perdirbimo įrenginių4 eksploatavimą Vadovauti naftos perdirbimo įrenginių4 eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams
Naftos perdirbimo įrenginius4 eksploatuojantys specialistai Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) naftos perdirbimo įrenginius4 ir (ar) vadovauti naftos perdirbimo įrenginių3 eksploatavimo darbams
Naftos perdirbimo įrenginius4 eksploatuojantys darbininkai Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) naftos perdirbimo įrenginius4
2 Naftos, naftos produktų transportavimas, laikymas Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų infrastruktūros: magistralinių naftotiekių, produktotiekių, jūrinių vamzdynų, perpumpavimo stočių, terminalo įrenginių, saugyklų (toliau – infrastruktūros įrenginiai) eksploatavimo organizavimą Organizuoti naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių eksploatavimą
Energetikos įmonės struktūrinių padalinių2 vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių4 eksploatavimą Vadovauti naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių4 eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams
Naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginius4 eksploatuojantys specialistai Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginius4 ir (ar) vadovauti naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių4 eksploatavimo darbams
Naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginius4 eksploatuojantys darbininkai Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginius4
3 Naftos produktų vartojimas Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių eksploatavimo organizavimą Organizuoti skystojo kuro degalinės įrenginių eksploatavimą
Energetikos įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių6 eksploatavimą Vadovauti skystojo kuro degalinės įrenginių6 eksploatavimo5(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams
Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai Eksploatuoti5 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius6
4 Naftos, naftos produktų objektų ir įrenginių statyba (montavimas) Naftos, naftos produktų objektų ir įrenginių statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų įrenginių statybos (montavimo) organizavimą įmonėje Organizuoti naftos, naftos produktų įrenginių statybą (montavimą)
Naftos, naftos produktų įrenginius montuojantys specialistai, darbininkai Montuoti, bandyti, derinti, paleisti naftos, naftos produktų įrenginius


Pastabos:

1.   4 Struktūriniai padaliniai yra atskiroje nuo įmonės teritorijoje ir savo sudėtyje turi pavaldžių padalinių.
2.  5 Galima nurodyti ir atskiras eksploatavimo darbų rūšis, pvz., „technologinis valdymas“.
3.  6 Galima nurodyti ir atskiras atestavimo sritis, pvz., „naftos terminalo įrenginių eksploatavimas“.

aneles-mokymo-centras-4

Atestavimai šilumos sektoriuje

ŠILUMOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS

Nr. Veiklos sritis Energetikos darbuotojų kategorija Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės
1 Šilumos įrenginių eksploatavimas Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių1eksploatavimo organizavimą įmonėje Organizuoti šilumos įrenginių1 eksploatavimą
Energetikos įmonių struktūrinių padalinių3vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimą Vadovauti šilumos įrenginių1 eksploatavimo4(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams
Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimą Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių1 eksploatavimo4(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams
Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.) Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1
Šilumos įrenginių1 apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas5eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas6 Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių1apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas5
2 Šilumos vartojimas Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą
Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių3 padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams
Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas
3 Šilumos objektų ir įrenginių statyba (montavimas) Šilumos objektų ir įrenginių1 statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių statybos (montavimo) organizavimą įmonėje Organizuoti šilumos įrenginių1 statybą (montavimą)
Šilumos įrenginius1 montuojantys specialistai, darbininkai Montuoti, bandyti, derinti, paleisti šilumos įrenginius1
4 Šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW galios šildymo katilais (toliau – šildymo sistemos) energinio efektyvumo tikrinimas Įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo veiklos organizavimą Organizuoti pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo veiklą
Įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo darbus Vadovauti pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo darbams
Pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo darbus atliekantys specialistai Atlikti pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimą
5 Oro kondicionavimo sistemų, kurių galia didesnė kaip 12 kW (toliau – oro kondicionavimo sistemos) energinio efektyvumo tikrinimas Įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo veiklos organizavimą Organizuoti pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo veiklą
Įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo darbus Vadovauti pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo darbams
Pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo darbus atliekantys specialistai Atlikti pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrinimą

Pastabos:
1. 1 Nurodyti konkretų šilumos įrenginių tipą ir parametrus, pvz.: šilumos įrenginiai iki 25,5 MPa ir iki 450 MW galios, šilumos tinklai iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN.
2. 2 Atestavimo tvarką pasirenka energetikos įmonė.
3. 3 Struktūriniai padaliniai yra ne įmonės teritorijoje ir savo sudėtyje turi pavaldžių padalinių.
4. 4 Galima nurodyti ir atskiras eksploatavimo darbų rūšis, pvz., „technologinis valdymas“.
5. 5 Galima nurodyti ir atskiras atestavimo sritis, pvz., „šilumos įrenginių apsaugos sistemų eksploatavimas“.
6. 6 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 (Žin., 2010, Nr. 39-1878), nustatyta tvarka atestuojamiems elektrotechnikos darbuotojams gali būti suteiktos šios apsaugos nuo elektros kategorijos: PK, VK, AK.

7. Sąvoka „Energetikos įmonė“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Energetikos įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje.

aneles-mokymo-centras-5

Atestavimo paslaugų įkainiai

Energetikos darbuotojo (vadovo) atestavimas – 100 Eur
Energetikos darbuotojo (darbininko) atestavimas – 80 Eur

Pinigus prieš atestavimą pervesti:
Įmonės rekvizitai:
A.VOSYLIENĖS MOKYMO KONSULTACINĖ FIRMA
Įmonės kodas 165829829
Sąskaita: LT507300010002336177 AB bankas „Swedbankas“
Banko kodas 73000
Pastaba: A.VOSYLIENĖS MOKYMO KONSULTACINĖ FIRMA nėra PVM mokėtoja

MC LOGO NEW baltas

APIE MOKYMO CENTRĄ

Profesinis ir darbų saugos mokymas visoje Lietuvoje. Apmokymai, mokymai, kvalifikacijos kėlimas ir atestavimas palankiausiomis sąlygomis. Jau 20 metų su Jumis.

© 2020 A. Vosylienės mokymo konsultacinė firma. Visos teisės saugomos. Sukūrė Idėjų Kontūrai