NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIUJE

Nr. Veiklos sritis Energetikos darbuotojų kategorija Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės
1 Naftos perdirbimas Naftos perdirbimo įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimo organizavimą Organizuoti naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimą
Naftos perdirbimo įmonės padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos perdirbimo įrenginių4 eksploatavimą Vadovauti naftos perdirbimo įrenginių4 eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams
Naftos perdirbimo įrenginius4 eksploatuojantys specialistai Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) naftos perdirbimo įrenginius4 ir (ar) vadovauti naftos perdirbimo įrenginių3 eksploatavimo darbams
Naftos perdirbimo įrenginius4 eksploatuojantys darbininkai Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) naftos perdirbimo įrenginius4
2 Naftos, naftos produktų transportavimas, laikymas Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų infrastruktūros: magistralinių naftotiekių, produktotiekių, jūrinių vamzdynų, perpumpavimo stočių, terminalo įrenginių, saugyklų (toliau – infrastruktūros įrenginiai) eksploatavimo organizavimą Organizuoti naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių eksploatavimą
Energetikos įmonės struktūrinių padalinių2 vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių4 eksploatavimą Vadovauti naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių4 eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams
Naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginius4 eksploatuojantys specialistai Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginius4 ir (ar) vadovauti naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių4 eksploatavimo darbams
Naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginius4 eksploatuojantys darbininkai Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginius4
3 Naftos produktų vartojimas Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių eksploatavimo organizavimą Organizuoti skystojo kuro degalinės įrenginių eksploatavimą
Energetikos įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių6 eksploatavimą Vadovauti skystojo kuro degalinės įrenginių6 eksploatavimo5(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams
Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai Eksploatuoti5 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius6
4 Naftos, naftos produktų objektų ir įrenginių statyba (montavimas) Naftos, naftos produktų objektų ir įrenginių statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų įrenginių statybos (montavimo) organizavimą įmonėje Organizuoti naftos, naftos produktų įrenginių statybą (montavimą)
Naftos, naftos produktų įrenginius montuojantys specialistai, darbininkai Montuoti, bandyti, derinti, paleisti naftos, naftos produktų įrenginius


Pastabos:

1.   4 Struktūriniai padaliniai yra atskiroje nuo įmonės teritorijoje ir savo sudėtyje turi pavaldžių padalinių.
2.  5 Galima nurodyti ir atskiras eksploatavimo darbų rūšis, pvz., „technologinis valdymas“.
3.  6 Galima nurodyti ir atskiras atestavimo sritis, pvz., „naftos terminalo įrenginių eksploatavimas“.

MC LOGO NEW baltas

APIE MOKYMO CENTRĄ

Profesinis ir darbų saugos mokymas visoje Lietuvoje. Apmokymai, mokymai, kvalifikacijos kėlimas ir atestavimas palankiausiomis sąlygomis. Jau 20 metų su Jumis.

© 2020 A. Vosylienės mokymo konsultacinė firma. Visos teisės saugomos. Sukūrė Idėjų Kontūrai